.

Algemene voorwaarden Boost & Borg Academie Boost & Borg Teamontwikkeling

Boost & Borg Teamontwikkeling – Boost & Borg Teamontwikkeling V.O.F ( hierna: Boost & Borg) is een aanbieder
van een online leeromgeving voor teams, genaamd Boost & Borg Academie, en is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 72987391. Boost & Borg stelt de Boost & Borg Academie in abonnementsvorm
beschikbaar. Door toegang tot de Boost & Borg Academie stemt de gebruiker in met deze algemene
voorwaarden, die voorafgaand aan het aanschaffen van een abonnement aan de gebruiker kenbaar worden
gemaakt

Gebruiker – onder “gebruiker” verstaat Boost & Borg de gezamenlijke individuele medewerkers van het
“deelnemende team” aan een programma. Individuele medewerkers zijn gekoppeld aan de “gebruiker”.

Algemene voorwaarden – De toepasselijkheid van eventuele door gebruiker gehanteerde algemene voorwaarden
wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Het sluiten van een abonnement bij Boost & Borg Academie houdt in dat de
gebruiker de toepasselijkheid van deze AV accepteert.

Abonnement – de gebruiker heeft bij aanschaf de keuze uit een abonnement voor 6 of 12 maanden.
Een abonnement start nadat een afvaardiging van het team de instructie vanuit Boost & Borg heeft ontvangen.
Naast de afgesproken termijn krijgt het team altijd 2 weken extra om voldoende wegwijs te worden op de Boost
& Borg Academie.
Het abonnement stopt automatisch zodra de afgesproken termijn is verstreken.
Wanneer de gebruiker besluit niet langer gebruik te maken van de Boost & Borg Academie tijdens de afgesproken
termijn, leidt dit niet tot terugbetalingsverplichting aan de kant van Boost & Borg.
Zodra een abonnement is gestopt, verliest de gebruiker de toegang tot de Boost & Borg Academie.
Boost & Borg heeft de mogelijkheid om lopende abonnementen stop te zetten, waarbij Boost & Borg dit
tenminste drie maanden van tevoren aan de gebruiker kenbaar maakt en de gebruiker enkel abonnementsgeld
verschuldigd is over de maanden dat de gebruiker van de Boost & Borg Academie gebruik heeft kunnen maken.

Toegang Boost & Borg Academie – een gebruiker verkrijgt toegang tot de Boost & Borg Academie. Op de
Boost & Borg Academie wordt content aangeboden aan de gebruiker en wordt de gebruiker in staat gesteld om
deze in te plannen. Boost & Borg spant zich in de Boost & Borg Academie te allen tijde voor de deelnemer
beschikbaar te houden zolang het abonnement loopt. In geval van (technische) storingen, zorgt Boost & Borg
ervoor dat de Boost & Borg Academie weer zo spoedig mogelijk beschikbaar is. Kortdurende momenten van
maximaal 7 werkdagen van onbereikbaarheid leiden niet tot een terugbetalingsverplichting aan de kant van
Boost & Borg.

Beschikbare content – De gebruiker kan de beschikbare content op de Boost & Borg Academie in zijn of haar
eigen tempo doornemen. Zolang de gebruiker een abonnement heeft lopen, blijft de content voor de gebruiker
beschikbaar. In het geval dat Boost & Borg besluit bepaalde content offline te halen, krijgt de gebruiker hiervan
vooraf een bericht. Tevens spant Boost & Borg zich te alle tijde in de verwijderde content te vervangen door
nieuwe content. Vanuit Boost & Borg is hierdoor geen terugbetalingsverplichting naar de gebruiker bij eerdere
opzegging van het abonnement ten gevolge van gewijzigde content.

Overdragen – Een abonnement van de Boost & Borg Academie is naam gebonden. Dit betekent dat een gebruiker
zijn of haar deelname niet aan een ander kan overdragen. Het is een gebruiker niet toegestaan inloggegevens te
delen of een derde op andere wijze toegang te geven tot de Boost & Borg Academie, tenzij schriftelijke
toestemming van Boost & Borg is verleend.
Indien een gebruiker in strijd met deze bepaling handelt, kan Boost & Borg besluiten het abonnement van de
gebruiker per direct stop te zetten, zonder dat hierbij enige terugbetalingsverplichting jegens de gebruiker
ontstaat.
De inloggegevens zijn gekoppeld aan het team en worden op individueel niveau verstrekt. Bij uitdiensttreding
van een medewerker uit het team, verplicht de “gebruiker” zich dit door te geven aan Boost & Borg uiterlijk
5 werkdagen na einde dienstverband. De uit dienst tredende medewerker mag niet langer gebruik maken van de
inloggegevens. Gedurende de duur van het abonnement is het mogelijk om nieuwe medewerkers binnen het
team aan te melden. Boost & Borg zal hiervoor nieuwe inloggegevens beschikbaar stellen.

Materiaal Boost & Borg Academie – Het is een gebruiker van de Boost & Borg Academie niet toegestaan om
materialen, bestanden, beelden of andere content die de gebruiker in het kader van de Boost & Borg Academie
wordt aangeboden voor commercieel gebruik te verveelvoudigen, bewerken of anderszins te gebruiken in strijd
met de intellectuele eigendomsrechten van Boost & Borg, tenzij Boost & Borg hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk
toestemming heeft gegeven.
Daarnaast is het niet toegestaan om documenten/ leervormen van de Boost & Borg Academie te verspreiden aan
personen buiten het team die geen toegang hebben tot de Boost & Borg Academie.

Aansprakelijkheid – Boost & Borg biedt middels de Boost & Borg Academie tools om borging van
teamontwikkeling te realiseren.
Een gebruiker moet zich te allen tijde beseffen dat de inzichten en tools die geboden worden algemeen van aard
zijn en niet zijn toegespitst op zijn of haar individuele geval.
Boost & Borg is op geen enkele manier aansprakelijk voor het al dan niet inzetten van de leervormen.
De gebruiker vrijwaart Boost & Borg tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder
begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de door Boost & Borg beschikbaar gestelde content, tenzij deze
aanspraken van derden het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Boost & Borg.

Persoonsgegevens – Boost & Borg behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van haar dienstverlening
zorgvuldig en vertrouwelijk. Boost & Borg neemt in een klantenbestand de naam- en contactgegevens op van de
gebruiker. Deze gegevens worden gebruikt om de door gebruiker gewenste diensten te kunnen leveren en kunnen
ook worden gebruikt om de gebruiker op de hoogte te houden van andere diensten van Boost & Borg.
Gebruiker stemt in met het gebruik van deze gegevens. Indien gebruiker geen prijs stelt op informatie over (nieuwe)
of andere diensten van Boost & Borg, dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan Boost & Borg en de communicatie
laten stopzetten via contact@boostenborg.nl.

Geschillen – Alle diensten en abonnementen van Boost & Borg worden beheerst door het Nederlands recht. De
Rechtbank te Maastricht is bij uitsluiting bevoegd om geschillen te beslechten die voortvloeien uit de relatie tussen
de gebruiker en Boost & Borg, uit de uitvoering van diensten door Boost & Borg of uit enige bepaling van deze AV.

Wijzigingen – Boost & Borg kan deze AV van tijd tot tijd wijzigen. De datum onderaan deze AV zal altijd de meest
recente versie tonen.